FI | EN

Kuopion Rouvasväenyhdistys ry
tietosuojaseloste

päivitetty 22.1.2021

 

Rekisterin pitäjän tiedot

Kuopion Rouvasväenyhdistys ry
Piispankatu 8
70100 Kuopio

 

Yhteyshenkilö rekisteriin liittyvissä asioissa


Eija Tanninen-Komulainen
puh. 044 731 8000
eija.tanninen-komulainen at designunion.fi
 

Rekisterin nimi

Kuopion Rouvasväenyhdistyksen jäsen- ja asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Jäsen-, työ- tai palvelusuhteen tarjoaminen, hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen, laadun varmistaminen ja viestintä.

 

Rekisterin tietosisältö

  • nimi
  • sähköpostiosoite
  • yhdistyksen, muotoiluakatemioiden ja hankkeiden jäseniltä myös puhelinnumero ja postiosoite
  • muut henkilön antamat henkilötiedot


Tietojen kerääminen

Käsittelemme ainoastaan niitä henkilökohtaisia tietoja, joita on meille toimitettu ja hyväksytty kerättäväksi ja käytettäväksi. Tietoja ei kerätä ilman perusteltua käyttötarkoitusta. Jäseneen, työntekijään tai yhteistyökumppaniin liittyviä tietoja kerätään asianosaiselta itseltään liittymisen tai työsuhteen aloittamisen yhteydessä tai palveluiden käytön yhteydessä. Lisäksi tietoja päivitetään julkisista lähteistä.

Pyrimme oma-aloitteisesti pitämään hallussaan olevat henkilötiedot ajantasaisina ja poistamaan henkilötiedot kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun niiden käsittelylle ei enää ole olemassa EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen pohjautuvaa oikeutusta tai käsittelyperustetta, kuten lakiin perustuvaa velvoitetta, rekisteröidyn suostumusta, rekisterinpitäjän oikeutettua etua tai sopimusta.

 

Tietojen luovutukset ja siirrot

Rekisteröityjen henkilötietoja ei siirretä eikä luovuteta kolmansille osapuolille ilman asianosaisen suostumusta. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. vaaratilanteiden selvittämisessä ja ehkäisyssä.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Palvelin, johon tiedot tallennetaan sijaitsee kulunvalvonnalla suojatussa tilassa. Tallennusjärjestelmä on suojattu palomuurein, tietoturvaohjelmin ja muiden tarvittavien teknisten keinojen avulla.

Henkilötietoja voivat käsitellä vain ne henkilöt, joiden nimettyihin tehtäviin tietojen käsittely kuuluu. Tietoihin pääsyä valvotaan henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus kaikista henkilöihin liittyvästä sisällöstä.
 

Rekisteröityjen tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaan oikeus tarkastaa omat henkilötietonsa ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

Oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle. tai varattava aika henkilökohtaiseen tapaamiseen. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa – pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Rekisterin pitäjän tiedot

Kuopion Rouvasväenyhdistys ry
Piispankatu 8
70100 Kuopio